Studiegenootschap Canada

Vlaamse Vereniging voor Canada-Studies v.z.w.
Flemish Association for Canadian Studies
__________________

Studiebeurzen

Start
Studiegenootschap
Canadastudies
Lezingen
Colloquia
Studiebeurzen
Publicaties
Links
Contact

De v.z.w. Studiegenootschap Canada – Vlaamse Vereniging voor Canada-Studies stelt reis- en studiebeurzen van maximaal 1.250 EUR ter beschikking van studenten die een master- of doctoraatsthesis over een Canadees onderwerp voorbereiden en daartoe in Canada aan een universitaire, wetenschappelijke of overheidsinstelling onderzoek wensen te verrichten gedurende een korte periode.

Wie komt in aanmerking ?

Studenten ingeschreven in de licenties/master of het doctoraat in de studierichtingen letteren en wijsbegeerte, economische wetenschappen, politieke, sociale en communicatiewetenschappen en rechten aan een universiteit of een hogeschool binnen de Vlaamse Gemeenschap.
Bovendien moeten zij op het ogenblik van de aanvraag van de beurs lid zijn van de v.z.w. Studiegenootschap Canada – Vlaamse Vereniging voor Canada-Studies en de lidmaatschapsbijdrage hebben betaald (voor studenten: 12,50 EUR) door overschrijving op rekeningnummer 330-0708341-04.

Doelstelling

De reis- en studiebeurzen moeten de houders in staat stellen om aan een Canadese universitaire, wetenschappelijke of overheidsinstelling onderzoek te verrichten dat verband houdt met hun thesis in het domein van de Canadese studies. De beurzen zijn niet bedoeld voor de aanvangsfase van het onderzoek, maar moeten toegang verlenen tot cruciale wetenschappelijke informatie en bronnen die essentieel zijn voor een succesvolle voltooiing van het onderzoek.
Het is derhalve vereist dat de kandidaten concrete contacten hebben met leden van de Canadese instelling, die hun toelaten om dit onderzoek op een zinvolle wijze aan die instelling te verrichten. Deze contactpersonen hoeven echter niet als supervisor of promotor van het onderzoek op te treden.

Bedrag van de beurs

De vereniging stelt twee beurzen van elk maximaal 1.250 EUR ter beschikking.

Procedure

Iedere kandidaat vult het aanvraagformulier voor de reis- en studiebeurs in. Een exemplaar van dit formulier in Word-formaat, kan hier worden opgehaald.
Bij het aanvraagformulier voegt de kandidaat:
- een samenvatting van het onderzoek (één pagina);
- een duidelijke motivering waarom het verblijf en onderzoek aan een welbepaalde Canadese instelling essentieel zijn voor het onderzoek en de kwaliteit ervan kunnen bevorderen;
- een aanbevelingsbrief van zijn of haar promotor, die onder meer bevestigt dat het onderzoek in Canada een substantiële bijdrage kan leveren tot het onderzoek;
- een brief van een lid van het personeel van een Canadese instelling waarin hij of zij bevestigt dat de kandidaat het geplande onderzoek daar kan uitvoeren.

Het aanvraagformulier met bijlagen moet uiterlijk op 31 maart worden ingediend. De poststempel geldt als datum van indiening. Aanvragen die niet tijdig of die onvolledig zijn ingediend, worden niet in aanmerking genomen.
Aanvragen van personen die geen lid zijn van de vereniging en/of het lidgeld niet hebben betaald op de uiterste datum van indiening, komen evenmin in aanmerking.
De kandidaten kunnen, na een eerste schriftelijke evaluatie, worden uitgenodigd voor een aanvullend gesprek.
De kandidaten worden uiterlijk op 30 juni schriftelijk in kennis gesteld van het gevolg dat aan hun aanvraag is verleend. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Criteria

De kandidaten worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
- de duidelijkheid van het voorstel en de methodologie;
- de potentiële bijdrage van het voorstel tot de kennis in Vlaanderen over het onderwerp;
- de mogelijkheid van uitvoering van het onderzoek tijdens het vooropgestelde verblijf in Canada;
- de aangetoonde noodzaak om het onderzoek te verrichten in Canada;
- de sterkte van de aanbevelingsbrief;
- de reeds behaalde studieresultaten van de kandidaat.

Uitkering van de beurs

De houder van de beurs mag het bedrag besteden voor de vergoeding van de reis- en verblijfkosten en de kosten verbonden aan het onderzoek. Hij of zij ontvangt voor het vertrek de helft van het beursbedrag. De andere helft wordt uitbetaald na indiening van de bewijzen van de gemaakte kosten en het schriftelijk verslag over het studieverblijf.
De houder zal eveneens een exemplaar van het eindwerk, waartoe het verblijf heeft bijgedragen, toesturen aan de vereniging na de voltooiing ervan.

Volgende oproep

Volgende oproep voor kandidaten: 31 maart 2007 (academiejaar 2007-08).

Houders van de beurs in het verleden

bulletAcademiejaar 2000-01
bulletDra. Roni Van Kets, Antropologie, KUL: onderzoek in twee ethnografische musea, Museum of Anthropology in Vancouver en Royal British Columbia Museum in Victoria:

"Museology is a highly contested area of study, having the ability to be offensive as well as tha ability to educate or indoctrinate. Nowhere is this more obvious than in the present day canada where representation has been highly politicized. The socio-political dangers inherent in removing an aspect of a culture from its context for tourist edification are often displayed in the living musueum - a concept that has contemorarily been transmuted to address post-colonial realities.
It is unusual to find a museum that both serves scholarly purposes and the needs of contemporary people. Both the MoA and RBCM provide a fine example of the nuanced working of source communities uniquely involved in cultural display."

bulletWim Remysen, Romaanse, Université Laval: onderzoek naar "L'insécurité linguistique des Québécois". Uittreksels uit zijn onderzoek, vindt u hier.
 
bulletAcademiejaar 2001-02
bulletEwoud Roes, Germaanse taalkunde, UIA
bulletLiesbeth Van Criekingen, antropologie, KUL
bulletSteven Vrancken, politieke en sociale wetenschappen, UIA.

Startpagina - Studiegenootschap CanadastudiesLeerstoel ColloquiaStudiebeurzen Publicaties - Links Contact